Privacyverklaring

versie 2.0 | 12 januari 2021

Identiteit:
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Drawbridge54 B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56630611, op de website te bereiken onder https://www.drawbridge54.nl.
Ons adres:
Drawbridge54 B.V.
Zaagmolen 2
3962GA Wijk bij Duurstede
Ons telefoonnummer:
+31 30 8080723
Ons e-mailadres:
info@drawbridge54.nl

privacy policy

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Daarbij slaan wij uw wachtwoord, als u een account heeft op de DB54 Tool set, versleuteld op.
Voor het inloggen op de DB54 Tool set gebruiken wij twee-factor-authenticatie. Dit ter voorkomen van derden die uw gebruikersnaam en wachtwoord onderscheppen toegang hebben tot de DB54 Tool set en/of uw account.

Onze domeinnaam is beveiligd door middel van DNSSEC ten einde een man-in-the-middle-attack te voorkomen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website gebruikt maakt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens door u achtergelaten
Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking gesteld hebben gekregen, tenzij wij in deze verklaring anders hebben aangeven.

Persoonsgegevens bij gebruik DB54 Tool set
Op onze website is een mogelijkheid aanwezig om in te loggen op de DB54 Tool set. Indien u daar een account voor heeft, is dit account aangemaakt door u, uw werkgever en/of opdrachtgever. In dat geval verwerken wij alleen uw naam, e-mailadres en wachtwoord. Wij hebben met uw werkgever en/of opdrachtgever een verwerkersovereenkomst afgesloten. De persoonsgegevens die samenhangen met een account, verwerken en bewaren wij zolang er voor een account is. Dit betekent dat als een account voor de DB54 Tool set wordt opgeheven, wij de daarmee samenhangende persoonsgegevens verwijderen.

Nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt, verwijderen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens die betrekking hebben of hadden op de nieuwsbrief. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, is het kunnen
uitvoeren van uw verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen. Verder verwerken wij uw gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij algemene inzichten
verkrijgen, bijvoorbeeld demografische inzichten. Wij verzamelen ook uw persoonsgegevens om een profiel op te bouwen. Dit doen wij aan de hand
van bijvoorbeeld op welke links u klikt in de nieuwsbrief, op welk apparaat u de nieuwsbrief bij voorkeur leest of wanneer u de nieuwsbrief leest. Met die verkregen. De grondslag om een profiel op te bouwen is in dat geval de behartiging van ons gerechtvaardigd belang: wij kunnen u betere content bieden, en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt ook uw eventuele profiel verwijderd.

Contactformulier
Als u een vraag wilt stellen of contact met ons op wil nemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website of het op de website genoemde e-mailadres. De gegevens die u aan ons in dat geval verstrekt, gebruiken wij alleen om antwoord te geven op uw vraag of commentaar. Na beantwoording verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Het gaat dan ons hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen of uw sollicitatie afhandelen.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Indien wij niet-functionele cookies plaatsen, vragen wij daarvoor van u door middel van een popup toestemming voor. Wij vragen geen toestemming voor Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, conform de handleiding van de Autoriteit persoonsgegevens
(https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics.pdf), en hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst voor Google Analytics afgesloten.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, voordat u de websites of diensten van deze derden gebruikt.

Uw rechten
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:
– Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
– Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
– Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken.
– U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ter zake de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.