End User Agreement

Versie 2.0 | 12 januari 2021

Deze EUA treedt in werking wanneer de eindgebruiker deze EUA heeft aanvaard. Door de Dienst te gebruiken, accepteert de Eindgebruiker deze EUA.

Terwijl
I. DrawBridge54 biedt een aanpak die bestaat uit DB54 Toolset, Training, workshop facilitering en ondersteuning;
II. met deze aanpak kunnen organisaties de uitvoering van veranderingstrajecten vereenvoudigen;
III. de aanpak maakt een continue verbinding mogelijk tussen het management en zijn operationele teams, wat resulteert in de versnelling van de uitvoering van verandering;
IV. de DB54 Toolset wordt geleverd als SaaS (Software as a Service);
V. Organisatie stelt de functionaliteit van de Dienst ter beschikking aan de Eindgebruikers;
VI. DB54 wil ervoor zorgen dat deze Eindgebruikers de Dienst gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor de abonnementen zijn verkregen en wil het gebruik van de Dienst met deze EUA regelen.


Artikel 1. Definities

In de EUA worden verschillende termen gebruikt, in enkelvoud of meervoud, die beginnen met een hoofdletter en worden gedefinieerd als de woorden die in dit artikel cursief zijn geschreven.
1.1 Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Dienst tussen de Organisatie en DB54.
1.2 DB54: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Drawbridge54 B.V.”, handelend onder de handelsnaam “Drawbridge54” en “DB54”, en elke opvolger daarvan.
1.3 DB54-toolset: de online, web based aanpak (bestaande uit zeven (7) stappen of sprints per operationeel team).
1.4 EUA: deze eindgebruikersovereenkomst.
1.5 Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die de Service gebruikt (u).
1.6 Organisatie: de organisatie die (delen van) de Service beschikbaar stelt aan Eindgebruiker (bijvoorbeeld omdat de Eindgebruiker bij de Organisatie werkt).
1.7 Dienst: de functionaliteit van DB54 Toolset die via internet wordt geleverd aan Organisatie (Software as a Service, kortweg SaaS).

Artikel 2. Recht om de Dienst te gebruiken
2.1. Eindgebruiker krijgt het recht om de Dienst te gebruiken, maar dit recht is niet-exclusief,
niet-overdraagbaar en onmiddellijk herroepbaar door DB54. Bovendien wordt dit recht verleend voor één (1) gelijktijdige gebruiker, namelijk de Eindgebruiker, en onder de voorwaarden en beperkingen zoals uiteengezet in deze EUA.
2.2. Eindgebruiker mag de Dienst alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze door de Organisatie aan de Eindgebruiker ter beschikking is gesteld.
2.3. Tenzij wettelijk toegestaan of toegestaan door de Overeenkomst, zal de Eindgebruiker de Dienst niet reverse engineeren. Inclusief, maar niet exclusief, het omzeilen van (technische)bescherming.

Artikel 3. Ingang en duur
3.1. De EUA wordt van kracht op de dag dat deze door de Eindgebruiker is geaccepteerd.
3.2. Deze EUA eindigt wanneer de Overeenkomst tussen DB54 en Organisatie wordt beëindigd.
3.3. DB54 heeft het recht om de EUA met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval dat de Eindgebruiker een of meer van zijn verplichtingen in deze EUA schendt.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1. De aansprakelijkheid van DB54 jegens Eindgebruikers voor enige vorm van schade is volledig uitgesloten. DB54 kan echter aansprakelijk zijn jegens de Organisatie onder de voorwaarden van de Overeenkomst.

Artikel 5. Privacy
5.1. DB54 verwerkt (persoonlijke) gegevens van de Eindgebruiker namens de Organisatie, die deze gegevens gebruikt voor logging, gebruikersaccounts en beveiligingsdoeleinden. Eindgebruiker verklaart hierbij kennis te hebben genomen.
5.2. DB54 verwerkt de persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacybeleid.

Artikel 6. Overige bepalingen
6.1. Deze EUA wordt beheerst door Nederlands recht.
6.2. DB54 biedt geen ondersteuning voor Eindgebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service. Voor ondersteuning moet de Eindgebruiker contact opnemen met de Organisatie.