Algemene Voorwaarden

versie 2.0 | 12 januari 2021

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van DrawBridge54. 

DrawBridge54 biedt een aanpak bestaande uit een Tool set, training workshop facilitering en ondersteuning. Met deze aanpak is het voor klanten mogelijk de uitvoering van verandering (change) te simplificeren. De aanpak maakt een continue verbinding tussen management en de operationele teams mogelijk. Hetgeen resulteert in het bespoedigen van de uitvoering van verandering.
• De DB54 Tool set wordt als SaaS (Software as a Service) aangeboden. De onderliggende elementen zoals hosting bijvoorbeeld, zijn inbegrepen. Klant betaalt alleen voor het gebruik van de functionaliteit.

• De trainingen bestaan zowel uit methodologie als technische applicatie training, beide uitgevoerd als praktijktraining. DB54 biedt ook workshop facilitering voor een soepele en snellere uitvoering van het veranderingsproces.
• Ondersteuning is inbegrepen, hetgeen betekent dat Drawbridge54 vragen van klanten beantwoordt, en defecten oplost.

De DB54 Tool set wordt zodanig geleverd dat de Klant er gelijk met aan de slag kan. Echter, om het maximale uit de functionaliteit te halen, is het aan te bevelen om training(en) en/of workshop facilitering af te nemen. De diensten worden door DrawBridge54 zelf, of door middel van haar Partners geleverd.

Artikel 1. Definities
1.1. Overeenkomst: de overeenkomst inzake de levering van de Dienst, de levering van een Training of een combinatie daarvan.
1.2. Klant: de andere partij in de Overeenkomst.
1.3. DB54: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Drawbridge54 B.V.”, handelend onder de handelsnaam en het geregistreerde merk “DrawBridge54” en elke rechtsopvolger daarvan, of elke aan DrawBridge54 gelieerde onderneming die gebruik maakt van deze Algemene
Voorwaarden, alsmede de wederpartij in de Overeenkomst van Klant.
1.4. DB54 Tool set: de online, web gebaseerde aanpak (bestaande uit zeven (7) sprints/stappen per operationeel team, zoals onder andere beschreven en uitgebeeld in het boekje (ISBN 978-94-92422-02-9 en ISBN 978-94-92422-00-2) zoals beschikbaar op de URL http://www.drawbridge54.nl/organisatie-verbeter-boekje/ en URL http://www.drawbridge54.nl/en/change-and-read/).
1.5. Defect: een plotselinge tekortkoming, fout of imperfectie in de Dienst.
1.6. Workshop Facilitering: een dienst die wordt geleverd door DB54 waarbij de Klant door iedere sprint van de DB54 aanpak wordt geloodst.
1.7. Functionaliteit: de functies en mogelijkheden van de DB54 Tool set aan de basis van de Dienst.
1.8. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.9. Pilot: een overeenkomst op basis van een vaste all-in-prijs, welke tot doel heeft om een bepaalde groep van de Klant, binnen een bepaalde tijd, met de aanpak bekend te maken, om zodoende te DB54 Tool set te evalueren.
1.10. Dienst: de functionaliteit van de DB54 Tool set die wordt geleverd via het internet aan Klant (Software as a Service, afgekort: SaaS).
1.11. Ondersteuning: het gedurende Werkuren, door middel van e-mail en/of de website en/of een helpdesk, Klant voorzien van informatie en adviezen inzake het gebruik van de Functionaliteit door DB54, alsmede het gedurende Werkuren ondersteunen van Klant met het opsporen van de oorzaken
van Defecten alsmede het gedurende Werkuren oplossen van Defecten.
1.12. Training: alle trainingen, inclusief, maar niet uitsluitend, open training, in-house training, training voor interimmanagers en/of webinars inzake het gebruik van de Dienst of inzake verandermanagement in het algemeen.
1.13. Gebruiker: medewerkers, agenten, ingehuurd personeel, leveranciers van Klant die geautoriseerd zijn om gebruik te maken van de Dienst.
1.14. Werkuren: tussen 9.00 en 17.00 uur (Nederlandse tijd) op Werkdagen.
1.15. Werkdagen: Maandag tot vrijdag, uitgezonderd nationale Nederlandse feestdagen.
1.16. Partner: Officiële partner van DB54, welke partner bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen DB54 en klanten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en de totstandkoming van de Overeenkomst
2.1. Tenzij anders overeengekomen, komt de Overeenkomst tussen DB54 en Klant tot stand door middel van het aanvaarden van de Klant van het aanbod van DB54. Aanvaarding kan onder andere geschieden door het ondertekenen van een door DB54 aan Klant uitgereikte offerte.
2.2. Op de Overeenkomst zijn alleen de Algemene Voorwaarden van DB54 van toepassing.

Artikel 3. Leveren van de dienst
3.1. De Dienst wordt geleverd als SaaS (Software as a Service). Dit betekent derhalve dat Klant alleen betaalt voor het gebruik van de Functionaliteit. Klant betaalt alleen per Gebruiker voor het gebruik van de Functionaliteit, Klant verkrijgt derhalve geen klassieke licentie, maar verkrijgt een recht om de Functionaliteit van de DB54 Tool set te mogen gebruiken. Klant betaald de overeengekomen vergoeding voor het abonnement.
3.2. Hosting is in de Dienst inbegrepen. Derhalve hoeft Client geen hosting provider te selecteren respectievelijk een contract met een hosting provider te sluiten.
3.3. Klant zal de Dienst normaal gebruik, zodanig dat schade aan de Dienst of derden of onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Dienst worden vermeden.
3.4. Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, draagt Klant er zorg voor dat haar Gebruikers de
logingegevens als een goed huisvader beheren.
3.5. Klant zal voor het gebruik van de Dienst gebruik maken van de door DB54 voorgeschreven programmatuur, zoals bijvoorbeeld internetbrowsers.
3.6. Daar de Dienst web-gebaseerd is, is Klant verantwoordelijk voor: het verkrijgen van de benodigde faciliteiten, zoals onder andere: het installeren en configureren van passende telecommunicatiediensten, programmatuur en infrastructuur, om van de Dienst gebruik te kunnen maken. Indien Klant dit nalaat, is DB54 niet verantwoordelijk voor de niet beschikbaarheid van de Dienst ten gevolge van intern gebreken in de infrastructuur van Klant, of in de hiervoor genoemde faciliteiten. DB54 is nimmer aansprakelijk voor de kosten die verband houden met het gebruik van de
hiergenoemde faciliteiten, zoals onder andere de kosten van gebruik en data.
3.7. De Dienst heeft een beschikbaarheid zoals overeengekomen in de SLA (Service Level Agreement).

Artikel 4. Ondersteuning en Onderhoud
4.1. Ondersteuning is standaard onderdeel van de Overeenkomst, en wordt uitgevoerd op basis van “best effort”. In het geval er een SLA overeengekomen is, wordt Ondersteuning geleverd in overeenstemming met de in de SLA overeengekomen service levels.
4.2. DB54 begint zo snel mogelijk met de activiteiten om een ondersteuningsverzoek van Klant op te volgen, vragen van Gebruikers te beantwoorden en/of Defecten op te lossen.
4.3. Een Defect zal alleen in behandeling worden genomen als het duidelijk is wat het Defect behelst en het Defect kan worden geproduceerd door zowel Klant als DB54, hetgeen betekent dat in het geval Klant en DB54 het Defect niet kunnen reproduceren door het herhalen van de acties die tot het Defect geleid hebben, DB54 het Defect niet in behandeling kan nemen.
4.4. In het geval DB54 veronderstelt dat het oplossen van een Defect dusdanig veel tijd in beslag zal nemen, zodanig dat het de beschikbaarheid van de Functionaliteit kan aantasten, zal DB54 een passende tijdelijke oplossing aandragen.
4.5. Voorafgaand aan de implementatie van een update/wijziging in de Functionaliteit, zal DB54 in overleg treden met Klant, in het geval de implementatie naar verwachting kan leiden tot een verminderde prestatie van de Dienst. Dit lid geldt niet in geval van updates die nodig in het kader van (informatie)beveiliging.

Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten
5.1. DB54 garandeert dat het alle benodigde intellectuele eigendomsrechten bezit en/of licenties ter zake
de Dienst, zoals onder andere rechten en/of licenties ter zake de DB54 Tool set.
5.2. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake het materiaal dat DB54 aan Klant ter beschikking stelt,
zoals onder andere documentatie betreffende trainingen, handleidingen en presentaties, rapporten,
roadmaps blijven bij DB54 berusten. Klant verkrijgt een licentie om dat materiaal te mogen gebruiken
voor interne (trainings-)doeleinden.
5.3. DrawBridge54 is een geregistreerd woord- en beeldmerk.
5.4. De (intellectuele) eigendomsrechten op de data die Klant opbouwt door middel van het gebruik van de
Dienst onder deze Overeenkomst, komen altijd aan Klant toe. DB54 is bereid, en garandeert bij dezen,
op eerste verzoek van Klant de hiervoor genoemde data in portable document format (PDF) op een
gangbaar medium te plaatsen en te overhandigen, of te versturen via e-mail (versleuteld). De activiteiten naar aanleiding van hiervoor bedoeld verzoek, zullen door DB54 aan Klant in rekening worden gebracht tegen de dan geldende prijzen en tarieven.

Artikel 6. Prijzen, Tarieven, Facturatie en Betaling
6.1. De prijzen en tarieven staan vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.
6.2. DB54 is jaarlijks gerechtigd, per 1 januari, de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen. In het geval de prijzen en tarieven meer dan vijf procent (5%) verhoogd worden, vergelijken meet voorgaande kalenderjaar, heeft Klant het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden. Echter, gedurende de periode zoals bedoeld in artikel 7.6, zal DB54 de oude, nietgeïndexeerde, prijzen en tarieven hanteren.
6.3. De vergoeding voor de Dienst, wordt maandelijks in rekening gebracht. De Functionaliteit die in de tussentijd is toegevoegd, wordt voor de lopende maand pro rata, tot de volgende factuurdatum, in rekening gebracht.
6.4. Andere diensten zoals Training, Workshop Facilitering en advies welke geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst, worden uitgevoerd tegen de van toepassing zijnde tarieven behorende bij de betrokken medewerkers van DB54. In dat geval zal de facturatie maandelijks achteraf geschieden op basis van nacalculatie, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
6.5. De door DB54 aan Klant uitgereikte facturen kennen een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

Artikel 7. Duur, Beëindiging en Exit
7.1. De Overeenkomst voor de Dienst ken teen looptijd zoals genoemd in de Overeenkomst. Bij gebreke waarvan, geldt een looptijd van een (1) jaar. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van een (1) jaar na ommekomst van de initiële of verlengde looptijd, tenzij de
Overeenkomst wordt opgezegd door een der partijen, waarbij een opzegtermijn van ten minste drie maanden voor ommekomst van de initiële of verlengde looptijd in acht dient te worden genomen.
7.2. Alle andere Overeenkomst, zoals onder andere overeenkomsten voor Trainingen of Workshop Facilitering eindigen automatisch in geval partijen over en weer aan de verplichtingen onder de Overeenkomst voldaan hebben.
7.3. Behoudens hetgeen is overeengekomen, is DB54 gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met onmiddellijke ingang, indien: (i) Klant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en/of nakoming blijvend onmogelijk is; (ii) het duidelijk is voor DB54 dat Klant niet in de positie is, of niet bereid is, haar verplichtingen na te komen; (iii) in het geval Klant verzocht heeft om surseance van betaling en/of dit verkregen heeft, er faillissement is aangevraagd, of faillissement is uitgesproken, Klant op haar onderneming liquideert, ophoudt met bestaan of indien blijkt dat Klant insolvent blijkt te zijn.
7.4. Alle rechten die onder de Overeenkomst aan Klant verleend zijn ter zake het gebruik van de Functionaliteit vervallen in geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de wijze waarop de Overeenkomst is beëindigd.
7.5. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging voort te duren, blijven van kracht na beëindiging. De beëindiging van de Overeenkomst heeft onder andere geen gevolgen voor onder andere de verplichtingen ter zake geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en geschillen. Voorgaande geldt mede in geval van beëindiging van de Overeenkomst ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van DB54.
7.6. In het geval de Overeenkomst wordt beëindigd, ongeacht reden, is DB54 bereid, en garandeert zij bij dezen in het geval erom verzocht wordt, de Dienst te continueren voor een periode van twee (2) maanden, mits Klant DB54 of de Partner blijft (in het geval de Partner factureert) betalen conform de overeengekomen prijzen en tarieven. Na de hiervoor bedoelde twee (2) maanden, wordt de Dienst beëindigd, tenzij Partijen een verlenging overeenkomen. Na beëindiging stelt DB54 aan Klant de data, zoals genoemd in artikel 5.4, eenmalig zonder extra kosten, in portable document format (PDF), opgeslagen op een gangbaar medium, aan Klant ter beschikking, of wordt het per e-mail (versleuteld) verzonden. Onmiddellijk na verstrekken vernietigt DB54 de data van Klant, echter, niet eerder dan nadat Klant heeft bevestigd dat de ontvangen data afdoende en compleet is. Dit lid geldt niet in geval de Overeenkomst is beëindigd op basis van artikel 7.3.

Artikel 8. Beperking van de Aansprakelijkheid
8.1. De totale aansprakelijkheid van DB54 voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, of voor schade uit enige andere hoofde, inclusief onder andere onrechtmatige daad, is beperkt tot een vergoeding van directe schade tot een bedrag gelijk aan hetgeen door DB54 of Partner (indien de Partner factureerde) exclusief BTW aan Klant in rekening is gebracht, en van Klant is ontvangen door DB54, in de twee (2) kalendermaanden die vooraf gingen aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks opvolgende gebeurtenissen gelden al een
gebeurtenis.
8.2. De aansprakelijkheid van DB54 voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, verloren goodwill, schade die het gevolg is van bedrijfsonderbrekingen, schade die het gevolg is van claims van klanten van Klant, schade die verband houdt bij het gebruik van door Klant voorgeschreven procedures, materiaal of software van derden, door Klant voorgeschreven
onderaannemers, is uitgesloten.
8.3. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, is DB54 voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst alleen aansprakelijk indien Klant DB54 onmiddellijk in gebreke heeft gesteld van de toerekenbare tekortkoming, en DB54 een redelijke termijn heeft gegund om de tekortkoming te zuiveren, en DB54 na verstrijken van die termijn niet is nagekomen. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde en complete beschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodanig dat DB54 de mogelijkheid heeft adequaat te reageren en/of te handelen.
8.4. De bepalingen van dit artikel, en alle andere beperkingen en/of uitzonderingen ter zake aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden, gelden tevens ten gunste van alle (rechts)personen die door DB54 worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder mede begrepen Partners.
8.5. De beperking van de aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit artikel vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van DB54.

Artikel 9. Overmacht
9.1. DB54 is niet verplicht om een verplichting na te komen indien en voor zover zij daartoe verhinderd wordt door een omstandigheid welke niet aan DB54 kan worden toegerekend. In het geval DB54 zich op overmacht beroept jegens Klant, dient DB54 Klant daarover zo snel mogelijk schriftelijk te
informeren, althans, binnen een redelijke termijn.
9.2. In het geval de overmacht situatie langer dan twintig (20) dagen voortduurt, en Klant DB54 verzocht heeft alsnog na te komen, heeft Klant het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven. Klant heeft geen recht op schadevergoeding. Betalingen die reeds gedaan zijn voor de Dienst, zijn geen onderwerp van terugbetaling.

Artikel 10. Geheimhouding
10.1. Informatie en/of documentatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als het zodanig door een partij is aangemerkt, of als de andere partij weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat de informatie en/of documentatie vertrouwelijk is.
10.2. De Partijen en medewerkers van partijen, zullen de vertrouwelijke informatie verkregen van de andere partij alleen gebruiken in overeenstemming met wat er in de Overeenkomst is bepaald. Zij zullen het verkregen materiaal niet direct noch indirect beschikbaar stellen aan derden, noch het gebruik ervan goedkeuren, zonder voorafgaande toestemming van de andere partij. Partijen en medewerkers van
partijen, nemen alle noodzakelijke maatregelen om de informatie te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaring.
10.3. The leden van dit artikel gelden niet indien een partij vertrouwelijke informatie bekend moet maken op basis van een gerechtelijke uitspraak of overheidsbesluit.
10.4. Klant neemt maatregelen ten einde te voorkomen dat ongeautoriseerde personen (mogelijk) toegang hebben tot de Dienst en de data.
10.5. Klant erkent dat op de Functionaliteit van de onderliggende programmatuur, de schermindelingen, de gebruikersinterfaces, grafische elementen en iconen intellectuele eigendomsrechten rusten, zoals bedoeld in Artikel 5. De bepalingen ter zake geheimhouding, zoals bepaald in voorgaande artikel, zijn onder andere ook van toepassing op schermafdrukken/ screenshots, algoritmen en ‘business rules’
van de Dienst. Klant erkent dat de functionaliteit van de onderliggende programmatuur, de schermindelingen, de gebruikersinterface, grafische elementen en iconen vallen onder het intellectueel eigendomsrecht, zoals genoemd in Artikel 5. Klant zal zich onthouden van het direct of
indirect ontwikkelen van een oplossing gelijk aan de DB54 Tool set, noch een derde vragen een gelijke oplossing als de DB54 Tool set te ontwikkelen.
10.6. Indien en voor zover Gebruiker een externe partij is, draagt Klant er zorg voor dat met die Gebruiker een geheimhoudingsovereenkomst tot stand komt, waarin ten minste de bedingen zoals verwoord in
artikel 10.1 tot en met 10.5 worden doorgecontracteerd. Op verzoek van DB54, verstrekt Klant een afschrift van deze geheimhoudingsovereenkomst.

Artikel 11. Verwerken van Persoonsgegevens
11.1. DB54 zal de DB54 Tool set niet aan Klant in gebruik geven zonder dat er een verwerkersovereenkomst tussen Partijen is gesloten. DB54 stelt daartoe aan Klant een standaard verwerkersovereenkomst ter beschikking. Indien Klant deze verwerkersovereenkomst wenst aan te passen, of Klant wenst te werken met haar eigen verwerkersovereenkomst, wordt de tijd aan de zijde van DB54 die gemoeid is om de verwerkersovereenkomst tot stand te laten komen aan Klant doorbelast op basis van nacalculatie. DB54 garandeert niet dat zij zich in alle wijzigingen en/of bepalingen met betrekking tot de standaard verwerkersovereenkomst van DB54, of de verwerkersovereenkomst van Klant, kan vinden.

Artikel 12. Trainingen en Workshop facilitering
12.1. In het geval de Overeenkomst mede een Training of Workshop Facilitering behelst, dan zijn artikelen 12.2 en 12.3 van toepassing.
12.2. Alle materialen zoals deze door DB54 zijn uitgereikt, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DB54 niet gedeeld worden en/of aan derde gegeven worden.
12.3. In beginsel vinden Trainingen plaats in de regio Utrecht, Nederland, tenzij partijen een andere locatie zijn overeengekomen, of tenzij Klant heeft geopteerd voor een in house Training. In geval van een in house Training is Klant verantwoordelijk voor alle benodigde faciliteiten, waarvan DB54 heeft aangegeven dat deze nodig zijn voor het geven van de Training. DB54 zal alle kosten die verband houden met de Training (zoals bijvoorbeeld: locatie, eten en dringen, reiskosten), doorbelasten aan Klant.
12.4. Artikel 5 (intellectuele eigendomsrechten) geldt mutatis mutandis ook voor Trainingen en Workshop Facilitering.
12.5. In beginsel zijn de Trainingen of sessies in het kader van Workshop Facilitering, en dan met name de overeengekomen data, niet tussentijds te wijzigen en/of op te zeggen. DB54 kan echter, maar is daartoe niet verplicht, een andere datum en/of invulling overeenkomen samen met Klant.

Artikel 13. De Overeenkomst wordt gesloten via het Internet
13.1. In het geval de Overeenkomst wordt gesloten via het internet, gelden de artikelen 13.2 tot en met 13.3.
13.2. Artikel 2.1 is niet van toepassing. De Overeenkomst tussen Klant en DB54 komt tot stand door een online-bestelproces te doorlopen op de website van DB54. De Overeenkomst treedt in werking wanneer er betaald is. Gedurende het online-bestelproces heeft Klant aangegeven akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden door middel van het aanvinken van een checkbox. De bevestigingse-mail die naar Klant verstuurd wordt naar Klant, geldt als bewijs van de Overeenkomst.
13.3. Artikelen 6.2 tot en met 6.5, zijn niet van toepassing. Gedurende het online-bestelproces komen partijen een betaalmethode overeen (zoals bijvoorbeeld: automatische machtiging, credit card, iDEAL of PayPal). Met sommige betaalmethoden kan slechts een keer betaald worden (iDEAL bijvoorbeeld). In dat geval geldt: (i) de Overeenkomst wordt automatisch beëindigd na ommekomst van de looptijd waarvoor betaald is; en (ii) artikel 7.1 is niet van toepassing. Andere betaalmethodes staan wel periodieke betalingen toe (zoals bijvoorbeeld automatische machtiging en creditcard). In dat geval geldt dat artikel 7.1 volledig van toepassing is.
13.4. Daar DB54 ervan uit gaat dat de wederpartij in de online tot stand gekomen overeenkomst handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt het herroepingsrecht van artikel 6:230o BW niet. Indien en voor zover het herroepingsrecht wel zou gelden, bijvoorbeeld omdat er sprake is van
zogenaamde reflexwerking, dan wordt bij dezen het herroepingsrecht uitgesloten daar Klant na betaling gelijk toegang heeft tot de Functionaliteit van de Dienst en Klant bij dezen verklaart dat DB54 gelijk mag aanvangen met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14. Partner
14.1. In het geval de Overeenkomst tot stand is gekomen met behulp van een Partner, gelden de artikelen 14.2 tot en met 14.4.
14.2. Artikel 2.1 is niet van toepassing. De Overeenkomst tussen Klant en DB54 komt tot stand door het ondertekenen van het orderformulier, welke door Partner aan Klant ter beschikking is gesteld. Op dat orderformulier zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard. Klant erkent dat door het orderformulier te tekenen, deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
14.3. Artikel 7 is niet van toepassing, daar Ondersteuning wordt geleverd door Partner. Partner kan additionele kosten in rekening brengen voor Ondersteuning.
14.4. Artikelen 6.2 tot en met 6.5 zijn niet van toepassing. De Overeenkomst voor de Dienst komt tot stand tussen Klant en DB54, echter, de facturen worden uitgereikt door Partner. De betalingscondities worden gesteld door de Partner. In het geval een factuur ter zake de Overeenkomst door Partner wordt uitgereikt, geldt betaling daarvan door Klant als een bevrijdende betaling. Voor additionele Diensten, zoals bijvoorbeeld Trainging(en), komt er tussen Klant en Partner een overeenkomst tot stand, waarbij DB54 geen partij is.

Artikel 15. Pilot
15.1. In het geval van een Pilot, gelden artikelen 15.2 tot en met 15.3.
15.2. Voor een Pilot brengt DB54 telkens het overeengekomen vaste bedrage in rekening, derhalve geldt artikel 6.2 niet.
15.3. Artikel 7.1 geldt niet. De Overeenkomst voor de Dienst geldt voor drie (3) maanden. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor wederom een periode van drie (3) maanden na ommekomst van de initiële of verlengde periode, tenzij een der partijen de Overeenkomst opzegt, waarbij de opzeggende partij een opzegtermijn van ten minste een (1) maand in acht dient te nemen.
15.4. De data die Klant onder de Pilot opbouwt, blijft altijd eigendom van Klant. DB54 is bereid, en garandeert bij dezen, dat op eerste verzoek van Klant, de data van de Klant in portable document format (PDF), opgeslagen op een gangbaar medium af te geven aan Klant, of aan Klant te (versleuteld) verzenden door middel van e-mail.

Artikel 16. Algemene Bepaling
16.1. Voor continuïteitsredenen, professionaliteit en efficiëntie, heeft DB54 het recht om alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, zonder beperkingen, aan een derde partij over te dragen. Klant zal van dat voornemen tijdig op de hoogte worden gesteld.
16.2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is DB54 gerechtigd gebruik te maken van derden, hetzij door onder-aanneming, hetzij door inhuur van personeel.
16.3. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht. Geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
16.4. Schriftelijk betekent in deze Algemene Voorwaarden ook door middel van elektronische berichten zoals e-mail. Wanneer aangetekend wordt gebruikt, betekent dit een aangetekende brief.
16.5. In het geval een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven alle andere bepalingen van kracht. In dat geval, komen partijen een nieuwe bepaling overeen, die zoveel mogelijk in de lijn ligt van de nietige of vernietigbare bepaling.
16.6. Door de afhankelijkheid die DB54 heeft van de input van (data van) Klant, zijn afgegeven opleverdata nimmer fataal. Het niet behalen van een afgegeven opleverdatum brengt DB54 niet in verzuim.
16.7. Kopjes en nummering van artikelen in deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.
16.8. Als in deze Algemene Voorwaarden verwezen wordt naar een artikel, geldt dat dit een verwijzing is naar een artikel in deze Algemene Voorwaarden, tenzij achter het artikel de externe vindplaats wordt aangegeven.